Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Jeugdopleiding

Spelers Ontwikkel plan

Kinderen willen beter worden in wat zij leuk vinden en daar nieuwe dingen voor leren. Tegelijkertijd zijn kinderen de laatste 30 jaar minder en eenzijdiger gaan bewegen. Hierdoor zijn hun motorische vaardigheden afgenomen. Met het gevolg dat kinderen minder succeservaringen en plezier hebben met sporten en het aantal blessures toeneemt. Waardoor kinderen weer sneller stoppen met sporten. Het gemiddelde aantal sporturen is afgenomen van 30 naar 5 per week.

Het trainingsprogramma van de Upward Academy biedt spelers de kans sociale en breed motorische vaardigheden te ontwikkelen. Leren vallen, rennen, balanshouden, slaan, springen en opstaan. Samenwerken en leren als trainer een trainging of als scheidsrechter een wedstrijd te leiden.

Dit kan alleen in een goed georganiseerde en veilige sportomgeving. In dit spelers ontwikkel plan leest u hoe het trainingsprogramma is georganiseerd, hoe de teams worden samengesteld, wie daar welke rol in heeft en wat er wanneer gebeurt in het seizoen.

DE ORGANISATIE

Er zijn verschillende partijen betrokken rondom spelers; de trainer/coach, de (jongste)jeugdcommissie en het technisch kader, maar ook ouders natuurlijk. Deze partijen werken nauw samen ten behoeve van het plezier, de ontwikkeling en de veiligheid van de speler, passend bij de fase waar de speler zich in bevindt.

Het Technisch Kader

Het technisch kader (TK) is verantwoordelijk voor alle hockey technische zaken en de selectieteams. Zij worden aangestuurd door het bestuurslid Opleiding & Ontwikkeling. Het TK werkt nauw samen met verschillende commissies (jongste) jeugd commissie, Trainer coördinatie commissie en bestuur.

Het TK bestaat uit hockeyprofessionals. Met ieder hun eigen aandachtsgebied;
 • Jongste jeugd, Meisjes D-B,
 • Meiden A, D1, D2 en Jongens A-H1 en H2,
 • Jongens D-B

De (jongste) jeugdcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het indelen van de breedte teams en het reilen en zeilen van alle teams gedurende het jaar, het organiseren van leuke activiteiten en het organiseren van informatie avonden en voorgangsgesprekken met de breedte coaches.

De trainer coördinatie commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het aantrekken, indelen en ontwikkelen van alle trainers. Van jong tot oud.

Ouders

Zijn verantwoordelijk voor het stimuleren en motiveren van hun kinderen om op de club en binnen het team een zo positief mogelijke bijdrage te leveren.

TEAMSAMENSTELLING

Jongste jeugd en D-teams

De Jongste Jeugd en D-categorie worden ingedeeld naar gelijkgestemdheid, motivatie en plezier. Het Technisch Kader (TK) en de trainers geven voor de jongste jeugdspelers advies m.b.t. de wendbaarheid, souplesse, lenigheid, oplossingsgerichtheid en uiteraard de technische hockeyaspecten als pushen, stoppen, aannemen lopen (met/zonder bal) in aanvallen, omschakelen en verdedigen. Daarnaast spelen, wijk, vrienden, school, etc. ook een belangrijke rol voor het samenstellen van de teams.

Jeugdteams vanaf C

Jeugdteams worden samengesteld o.b.v. observatie Technisch Kader (TK), coach, trainers en wens van de speler. Teams worden samengesteld naar aanleiding van monitoring gedurende het hele seizoen, beoordeling door trainer/coach, wens speler én de eventuele selectietrainingen.

Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met:
 • sportiviteit
 • persoonlijkheid
 • groeipotentie
 • inzetbaarheid op het veld
 • aantal eerste- en tweedejaars spelers
Het Technisch Kader is verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectieteams (eerstelijns- en opleidingsteams). De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het samenstellen van de overige teams.

Ontwikkelmogelijkheden en meten

Belangrijk is om goed en objectief te monitoren. Er zullen verschillende zaken meetbaar gemaakt moeten worden, zoals vorderingen van spelers op het gebied van plezier, mentale en hockey technische ontwikkeling.

Spelervolgsysteem

Een spelervolgsysteem is cruciaal bij het goed monitoren en indelen van een speler. Spelers worden tijdens het jaar een aantal keren beoordeeld door hun trainer/coach. Deze waarnemingen worden ook met de speler gedeeld. Tijdens dit gesprek ontvangt een speler feedback en kan hier zelf gericht mee aan de slag gaan. Daarnaast kan een speler in een gesprek ook aangeven hoe hij/zij zich voelt en wat zijn/haar ambitie is. Hierdoor zal een speler meer eigenaar worden van zijn/haar ontwikkeling. Een speler wordt minimaal 2 en maximaal 3 keer per jaar beoordeeld (periode van 7 á 10 weken)

Ontwikkelmogelijkheden tijdens het seizoen

De teams zijn nauwkeurig samengesteld, met de kennis van dat moment. Het kan voorkomen dat tijdens het seizoen de ontwikkeling exponentieel groeit, stagneert of dat de samenstelling van het team toch niet in harmonie is.

De samenstelling van de D- en C-teams houden we tijdens het seizoen in stand. Tenzij een speler zelf verzoekt om plaatsing in een lager team. De selectie van de B- en A teams is open. Dit houdt in dat er tijdens het seizoen wijzigingen aangebracht kunnen worden in de samenstelling van de selectie. Naast hockey technische ontwikkeling hebben ook motivatie en inzet invloed. Het plaatsen van een speler in een hoger/lager team gaat altijd in overleg met het bestuur, de speler en de desbetreffende coach.

Meetrainen en stagelopen

Meetrainen kan voor de A- en B teams na de herfstvakantie starten. Meetrainen voor de D- en C teams start na de winterstop. Uitgangspunt hierbij is dat door spelers ervaring op wordt opgedaan op zowel hockeytechnisch als mentaal gebied voor het volgende seizoen. Spelers horen welke aandacht- en ontwikkelpunten er nog zijn nav het stagelopen.

Spelers van buiten

Een speler van buiten kan toegelaten worden tot een selectie als hij/zij bij de eerste 5 spelers zit van de selectie. Als hij/zij niet bij de eerste 5 zit, zal hij/zij starten in een tweede team óf kan hij/zij niet in een team geplaatst worden omdat dit dan ten koste gaat van eigen leden. Ook de bereidheid zich voor een langere tijd aan de club te verbinden speelt een belangrijke rol in het toelaten (vooral in de A en B).

Spelen in een team

Spelen in een team brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als jij er niet bent, functioneert een team minder goed. Samen ontwikkel je. Samen maak je plezier. Samen zorgen we voor onze vereniging, daar horen ook taken bij. Zo fluit je elkaars wedstrijden, geef je training, sta je achter de bar of organiseer je een feest.

Iedere speler pakt zijn eigen verantwoordelijkheid:
 1. Aanwezig tijdens trainingen en wedstrijden
 2. Draagt zelf ook zorg voor zijn fit- en gezondheid
 3. Laat voorbeeldgedrag zien. Tijdens trainingen en wedstrijden betekent dit dat een speler actief meedoet, ballen haalt, zorg draagt voor het materiaal, etc. De speler gaat respectvol met anderen en zijn taalgebruik om. Hij zet zich in voor de vereniging.


Speeltijd en teamafspraken

Een team bevat bij voorkeur uit 15 spelers. De taak van de trainer/coach is om iedere speler op niveau uit te dagen en bij te dragen aan ieders ontwikkeling. Voorafgaand aan een seizoen worden afspraken en (individuele) doelstellingen door de coach en het team gemaakt. Per leeftijdscategorie hanteren we onderstaande richtlijn voor de speeltijden. Deze richtlijnen worden voorafgaand aan het seizoen gedeeld met het team. In de D- en C-categorie worden ouders actief geïnformeerd (en betrokken) bij de afspraken. In de B- en A-categorie worden ouders op de hoogte gesteld van de afspraken en geacht hun kind hieraan te helpen herinneren.

 D  Speeltijd evenredig verdelen. Opleiden en veel spelen vinden we het belangrijkst.
 C  Minimaal 40 min/wedstrijd. Opleiden en veel spelen vinden we nog steeds het belangrijkst. Soms kan er op sterkte gewisseld worden tbv een doel.
 B  Minimaal 20 min/wedstrijd, afhankelijk van prestatie, trainingsopkomst, gedrag etc. Dit is vooraf duidelijk met de speler gecommuniceerd, incl ontwikkelpunten.
 A  Minimaal 20 min/wedstrijd, afhankelijk van prestatie, trainingsopkomst, gedrag etc. Dit is vooraf duidelijk met de speler gecommuniceerd, incl ontwikkelpunten.


Sporten en school gaan hand in hand

Tijdens het seizoen is het belangrijk dat spelers hun tijd goed plannen. Upward stimuleert dat zij zullen zorgen dat school en hockey zo gepland worden dat zij elkaar niet in de weg zitten. Ook verwachten wij dat andere activiteiten zoals (weekendjes weg, verjaardagen, vrijwillige projecten op school (zoals carnavalsvereniging, schoolfeestorganisatie)) gepland worden naast school en hockey én dat deze activiteiten school en hockey niet belemmeren.

Vakanties

Niet iedere vakantie is per definitie hockeyvrij. Tijdens vakanties die 1 week duren zal er door de selectieteams worden doorgetraind. Tijdens vakanties die langer dan 1 week (m.u.v. de zomervakantie) duren zal de eerste week vrij zijn en de tweede week weer begonnen worden met trainen. In de vakantie kan een trainer ervoor kiezen om overdag te trainen in plaats van ’s avonds. Verwacht wordt dat een speler dan aanwezig is. Door middel van een jaarplanning zullen de trainingsdagen aangegeven worden.

VEILIGE SPORTOMGEVING

Samen vormen wij één vereniging. Iedereen levert hier op zijn eigen manier een bijdrage aan. We hebben oog voor de individuele (sport)ontwikkeling en geven positieve aandacht aan het leerproces. Plezier maken met elkaar staat hierbij voorop. Iedereen hoort erbij. Wij zorgen op die manier voor een veilige sportomgeving. (Gedrags)problemen worden besproken en op een veilige manier opgelost.
 1. Leiden door voorbeeld; Kinderen leren door na te doen. Leden, (participerende)ouders, trainers en coaches vormen een voorbeeld voor onze jeugd.
 2. Positieve aandacht maakt groei; Iedereen die positieve aandacht krijgt groeit automatisch in zijn/haar ontwikkeling.
 3. Elk individu heeft zijn/haar eigen groeipad; Elk kind heeft zijn/haar eigen ontwikkeling en verdient daarbij een eigen ontwikkelpad dat afgestemd is op de eigen behoefte
 4. Elk kind verdiend zijn/haar eigen onderzoek naar de wijze waarop hij/zij het beste leert; Door te bepalen hoe je het beste leert ben je in staat om de leerstof op eigen kracht te pakken
We streven naar een opbouw naar het steeds serieuzer benaderen van de sport en alle aspecten die daarbij horen. Bij de D en C verwachten we iets anders dan bij B en A. We maken spelers bewust van goed en minder goed gedrag.

HET SEIZOEN

Start van het nieuwe seizoen

Het seizoen start na de selectietrainingen. Vanaf het moment van de bekendmaking van de nieuwe teamindeling tot de zomervakantie wordt er getraind met het team voor het daaropvolgend seizoen. Tijdens de vakantieperiode zorgen spelers er zelf voor dat ze fit blijven om zo een snelle start en een blessurevrije voorbereiding te kunnen draaien. De selectieteams ontvangen specifieke trainingsschema’s voor de zomerperiode.

Voorbereiding en Upstart

Voor de selectieteams geldt dat zij de week van Upstart (laatste week zomervakantie) weer beschikbaar zijn voor het team. Upward verwacht dat ouders rekening houden met het plannen van de vakantie. Upstart is verplicht voor alle spelers in een selectieteam. Tijdens deze week zullen alle aspecten van het hockey (technisch/tactisch/fysiek/mentaal) aan bod komen. Ook voor alle andere spelers en groepen (zoals coaches, scheidsrechter, keepers, etc.) is er een aantrekkelijk programma tijdens deze week.

Upstart is meer dan een week trainen. Het is ook teambuilding, waarden benoemen en doelen stellen. Na Upstart moet iedere speler weten wat er van hem of haar verwacht wordt.

Tot slot

Het samenstellen van nieuwe teams, de selectie periode is altijd een spannende tijd. De selectietrainingen zijn belangrijk, maar gelukkig geen momentopname. Gedurende het seizoen worden speelsters door hun trainers en coaches geobserveerd. Naast hockeykwaliteit wordt er ook gekeken naar inzet (o.a. trainingsopkomst) en motivatie.

Plezier in hockey staat bovenaan. Het gesprek voeren over breedteteams waar kinderen niet bij vriendjes/vriendinnetjes zitten is goed. Dat wil niet zeggen dat er altijd aan alle wensen voldaan kan worden. Discussie over de samenstelling van de selectieteams is vaak wat anders. We hebben trainers die goed kunnen beoordelen wat de hockeykwaliteiten van iemand zijn.

Als bestuur vragen we dan ook aan alle ouders: heb vertrouwen in alle mensen van de commissies die de teams samenstellen. Ze doen dit objectief en naar eer en geweten. De selecties en teamindelingen zijn elk jaar weer een hele puzzel waar heel veel tijd in gestoken wordt.

Er is uiteraard altijd ruimte voor vragen en opmerkingen en bedenk wel dat e-mailen met een vraag een vrijwilliger heel specifiek voor jou aan het werk zet. Upward is een vereniging die draait op vrijwilligers. Dat zijn dus gewone leden en ouders die in hun vrije tijd proberen alles zo goed mogelijk te regelen voor de club. Zij worden daar niet voor betaald en hebben zelf ook een gezin, werk, hobby’s en andere bezigheden.

Ga bij vragen over de selecties en teamindelingen niet bellen naar trainers, coaches, commissieleden of bestuursleden maar stuur een e-mail naar de TCC (selectieteams) of de JC (breedteteams). Zij proberen alle e-mails binnen 1 week te beantwoorden. Houd a.u.b. de toon van e-mails wel zakelijk en respectvol anders worden ze sowieso niet in behandeling genomen.

Bedankt!