Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Preventie- en integriteitsbeleid: aannamebeleid


Upward wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten en waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Upward is ook een vereniging die draaiend wordt gehouden door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers heeft Upward geen bestaansrecht en zouden we niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen of ons kopje koffie in ons clubhuis kunnen drinken.

Grensoverschrijdend gedrag is helaas van alle tijden en dat gaat helaas niet aan ons voorbij. We streven ernaar een vereniging te zijn met een open cultuur waarbinnen we elkaar kunnen aanspreken op gebleken grensoverschrijdend gedrag. Dit is een verantwoordelijkheid en plicht die op iedereen binnen onze vereniging rust. Ook hier geldt: samen zijn wij Upward. 

Upward wil zorgen voor een veilige omgeving waar grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen en niet wordt getolereerd. Het opstellen van gedragsregels en beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hoort daarbij. Zo weet iedereen wat we van elkaar mogen verwachten en hoe we adequaat kunnen handelen als er zich onverhoopt toch een ongewenste situatie of onacceptabel voorval voordoet. 

Onderdeel hiervan is dat binnen Upward een aantal afspraken is gemaakt over het aannamebeleid van vrijwilligers, met als uitgangspunt dat iedereen vrijwilliger kan worden. Vrijwilligers zijn van essentieel belang voor het bestaan van Upward. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven werken met vrijwilligers doen we het mogelijke om incidenten voor te zijn. Daarom hebben we een korte procedure opgesteld voor de opname in ons vrijwilligersbestand. 

Gedragsregels 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNHB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op grensoverschrijdend gedrag in de relatie sporter en de begeleider te verkleinen. De begeleider kan zijn de trainer/coach, maar ook een andere vrijwilliger die de sporter begeleidt. Daarnaast worden deze gedragsregels gebruikt om het gedrag van de begeleiders en sporters in concrete situaties te toetsen. Bij Upward zijn deze Gedragsregels ↗ integraal op de vrijwilligers van toepassing. 

Procedure aanname vrijwilligers 

Bij het werven en aannemen van vrijwilligers gelden de volgende afspraken. 

 1. Er is een kennismakingsgesprek tussen de (potentiële) vrijwilliger en een lid van het bestuur of een commissieverantwoordelijke. Voor jeugdtrainers en -coaches worden de gesprekken gehouden door het bestuurslid Jeugd, de betreffende lijncoördinator Jeugd/Jongste Jeugd of het bestuurslid Opleiding. 
 2. Bij gecontracteerde vrijwilligers (waarmee een bepaalde vrijwilligersvergoeding wordt afgesproken) worden mogelijk referenties (bijv. bij een vorige vereniging, opleiding of werkgever) gevraagd/gecheckt. 
 3. Een vrijwilliger meldt zich via de website van Upward aan. Door invulling van het formulier verklaart hij/zij: 
  1. kennis te hebben genomen van Gedragsregels Upward ↗ en dit Aannamebeleid ↗;
  2. zich, voor zover de vrijwilliger geen lid is van Upward, (mede-) te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en zijn organen, waaronder met name begrepen tuchtrechtspraak. 
 4. Na de aanmelding moet de vrijwilliger een VOG aanvragen. Hiervoor ontvangt hij/zij spoedig na de aanmelding een e-mail van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 5. Als een vrijwilliger geen VOG krijgt kan dit aanleiding zijn om, via de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB, een check te (laten) doen in het register met ontuchtplegers.Preventie- en integriteitsbeleid ↗

Upward heeft:
 1. omgangsregels binnen de vereniging ↗
 2. gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders ↗
 3. een aannamebeleid vrijwilligers
 4. een vertrouwenscontactpersoon ↗
 5. Reglement Ongewenst Gedrag Upward